1. IK Arbeidsrecht is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76765245. IK Arbeidsrecht geeft juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht en overige vormen van samenwerking.

   

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door IK Arbeidsrecht aanvaarde opdracht inclusief vervolgopdrachten en/of nieuwe opdrachten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

 3. De rechtsverhouding tussen IK Arbeidsrecht en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

   

 4. IK Arbeidsrecht brengt voor de werkzaamheden een overeengekomen honorarium in rekening, te vermeerderen met btw (en eventueel voor de opdrachtgever betaalde onkosten). IK Arbeidsrecht heeft het recht het gehanteerde (uur)tarief tussentijds te wijzigen. Ook kan IK Arbeidsrecht een voorschot verlangen van de opdrachtgever. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

   

 5. IK Arbeidsrecht factureert (per mail of post) maandelijks dan wel na afronding van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Wordt niet tijdig betaald, dan volgt eerst een herinnering en daarna een aanmaning. Opschorting of verrekening van facturen is niet toegestaan. IK Arbeidsrecht behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die nodig zijn tot incasso van vorderingen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die IK Arbeidsrecht maakt ter incasso van de vordering, dient opdrachtgever te vergoeden.

   

 6. IK Arbeidsrecht kan in het belang van de uitvoering van opdrachten gebruik maken van diensten van derden (vertalers, deurwaarders, advocaten, fiscalisten en andere specialisten). Selectie van in te schakelen derden gebeurt zorgvuldig en uitsluitend na overleg met de opdrachtgever. IK Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. IK Arbeidsrecht mag (mede) namens (maar zonder overleg met) de opdrachtgever door derden te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen aanvaarden.

   

 7. De opdrachtgever vrijwaart IK Arbeidsrecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IK Arbeidsrecht.

   

 8. Aansprakelijkheid van IK Arbeidsrecht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IK Arbeidsrecht wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is iedere aansprakelijkheid van IK Arbeidsrecht beperkt tot een bedrag ad € 4.000,–, waarbij geldt dat IK Arbeidsrecht nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade (zoals gederfde winst/omzet), en bedrijfsschade (zoals wegens bedrijfsstagnatie), behoudens in geval van opzet of (daadwerkelijk) bewuste roekeloosheid. Alle aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van aansprakelijkheid vervallen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had behoren te zijn met deze aanspraken.

   

 9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en IK Arbeidsrecht wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Bij klachten zal IK Arbeidsrecht altijd proberen eerst in constructief overleg met de opdrachtgever een oplossing te zoeken, voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

Tijd voor een goed gesprek?

Bel, mail of app en er volgt snel een reactie.

T: 06 21180930
E: idske@ikarbeidsrecht.nl
W: www.ikarbeidsrecht.nl

Lid van Vereniging voor Arbeidsrecht

13 + 7 =

Bezoekadres

IK Arbeidsrecht

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek